PRACOVNÁ KONFERENCIA DETSKEJ KLINIKY LF UK A NÚDCH